Regulamin

Zanim zaczniesz korzystać z możliwości Platformy PomocSieLiczy.pl zapoznaj się z poniższym Regulaminem. Jako Użytkownik Platformy akceptujesz wszystkie jego zapisy.

Regulamin

Regulamin serwisu pomocowego PomocSieLiczy.pl
(według zmian z dnia 4 maja 2021 r.)

Platforma internetowa PomocSieLiczy.pl jest platformą crowdfundingową (pomocową) utworzoną z myślą o umożliwieniu osobom potrzebującym pomocy w finansowaniu ich potrzeb i projektów. Za pośrednictwem Platformy mogą oni docierać do grona potencjalnych darczyńców, tworząc i poszerzając krąg wsparcia. Celem Platformy jest łączenie potrzeb z możliwościami, czyli beneficjentów z darczyńcami. Mamy nadzieję, że dołączenie do Użytkowników Platformy obu stronom przyniesie oczekiwaną satysfakcję.


Właściciel/Administrator  Platformy PomocSieLiczy nie ponosi odpowiedzialności za:
• realizację wzajemnych zobowiązań stron (Autorów zbiórki i Pomagających), w tym za zrealizowanie wyznaczonego celu zbiórki;
• źródło pochodzenia przekazywanych środków;
• zamieszczane treści, zarówno tekstowe, jak i fotograficzne;
• zgodność z prawdą podawanych w opisach zbiórek danych;


Podstawa prawna:
Udzielenie/przyjęcie pomocy za pośrednictwem Platformy jest w myśli prawa DAROWIZNĄ i podlega przepisom z Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 poz. 86),
Ponadto zastosowanie mają: 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144); 
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
• Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. z 2014 r. poz. 455),
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Art. 299. Pranie brudnych pieniędzy (Dz.U.1997.88.553),
• Ustawa prawo dewizowe oznacza ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 j.t. ze zm.).
W zakresie publikowanych treści:
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).


I Definicje:
W Regulaminie przyjęto następujące znaczenie zastosowanych pojęć:
1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
2. Platforma – oznacza serwis internetowy prowadzony pod domeną www.pomocsieliczy.pl wraz z subdomenami;
3. Właściciel Platformy – Change4Good Sp.z o.o. w Warszawie, al.Rzeczypospolitej 2/U-2, KRS-0000775644, NIP-9512480137, REGON-382786220;
4. Zespół Platformy (Zespół) – osoby odpowiedzialne z ramienia Właściciela Platformy za administrowanie strony www.pomocsieliczy.pl oraz czuwające nad prawidłowym przebiegiem Zbiórek;
5. Odwiedzający - oznacza każdą osobę fizyczną lub przedstawiciela osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wchodzącą na strony Platformy;
6. Użytkownik – oznacza każdą pełnoletnią osobę fizyczną lub przedstawiciela osób prawnych korzystających z serwisu w tym Darczyńcę lub Autora Zbiórki;
7. Zbiórka – gromadzenie środków finansowych na określony cel;
8. Cel – potrzeba lub inicjatywa, na którą gromadzone są pieniądze;
9. Autor Zbiórki – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna określająca i reprezentująca Cel w pozyskiwaniu środków na jego realizację;
10. Darczyńca – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, przekazująca pieniądze na wybrany przez siebie Cel;
11. Darowizna – kwota przekazana przez Darczyńcę na realizację Celu;
12. Operator – serwis tpay Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP 7773061579, nr REGON 300878437.

II Ogólne warunki korzystania z Platformy PomocSięLiczy.pl
1. Użytkownikiem Platformy mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie po zapoznaniu się z Regulaminem.
2. Podjęcie jakichkolwiek czynności w obrębie Platformy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Użytkownicy Platformy zobowiązani są do korzystania z niej w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i etycznie.
4. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. 

III Rejestracja i rezygnacja
1. W celu gromadzenia środków finansowych z Darowizn za pośrednictwem Platformy PomocSięLiczy.pl (uruchomienia Zbiórki) należy dokonać rejestracji.
2. Rejestracja jest  równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika z Właścicielem Platformy umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Użytkownik dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie powierzonych przez niego danych oraz jego wizerunku a także, w przypadku publikowanie zdjęć dzieci, ich wizerunku:

  • w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia zbiórki środków,
  • do wykorzystania w publikacjach, materiałach informacyjnych, plakatach i stronach internetowych mediów, w tym społecznościowych,
  • do przepływu niezbędnych informacji pomiędzy stronami umowy.

4. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie (zgodnie z Art. 6 pkt. 1 ppkt. a,b,d RODO) i odpowiada za ich zgodność ze stanem faktycznym.
5. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i wykorzystywane na czas i w zakresie koniecznym do skutecznego przeprowadzenia Zbiórki oraz dla celów prawnych i statystycznych przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
6. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Change4Good z siedzibą w Warszawie, al.Rzeczypospolitej 2/U-2, KRS-0000775644, NIP-9512480137, REGON-382786220, kontakt: tel.: 22 299 29 28, e-mail: info@change4good.pl. Kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy poprzez powyższe dane.
7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, rozszerzenia), ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia. Usunięcie danych jest równoznaczne z zerwaniem umowy.
8. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że Fundacja narusza RODO.
9. W celu realizacji Zbiórki Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie niezbędnych danych osobowych przez zewnętrzne podmioty przetwarzające dane z zachowaniem poufności i celów przetwarzania (na przykład biuro rachunkowe i bank).
10. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy przebieg Zbiórki, w tym wypłatę zgromadzonych środków, w związku z nieprawidłowością podanych danych Użytkownika.
11. Udostępnienie hasła osobom trzecim jest zabronione i może grozić utratą zgromadzonych środków.
12. Użytkownik ma prawo zażądać od Właściciela Platformy usunięcia konta i danych poprzez wysłanie wiadomości email zawierającej w treści takie żądanie na adres: info@change4good.pl z adresu podanego w trakcie Rejestracji.
13. Żądanie usunięcia konta i danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Operatorem.
14. Żądanie Użytkownika usunięcia konta zostanie zrealizowane po  zakończeniu Zbiórki.
15. Właściciel Platformy może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego konto w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Platformy naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w trakcie Rejestracji.

IV Uruchomienie Zbiórki
1. Autor Zbiórki opracowuje opis jej Celu oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści i materiały zawarte w tym opisie, szczególnie w zakresie ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami.
2. Cel zbiórki skierowany na korzyść osób trzecich może być założony wyłącznie, jeśli dotyczy podopiecznych organizacji pożytku publicznego, a zebrana kwota będzie przekazana na subkonto tej organizacji lub za pisemnym oświadczeniem osoby obdarowanej.
3. Autorem Zbiórki dotyczącej gromadzenia funduszy na potrzeby dziecka mogą być jego Rodzice/Prawni Opiekunowie.
4. Dopuszcza się realizowanie więcej niż jednego Celu jednocześnie przez jednego Autora Zbiórki.
5. Nie dopuszcza się realizowania zbiórki na Cel pokrywający się ze zbiórką funkcjonującą w innym serwisie.
6. Cel musi należeć do Kategorii, której dotyczy. Zespół może odmówić opublikowania Celu w Kategorii wybranej przez Autora Zbiórki, jeśli jest niewłaściwie sklasyfikowana.
7. Treści o charakterze reklamowym lub niezgodne z etyką oraz przekierowania bez wiedzy Zespołu na inne strony www. będą usuwane przez Zespół. Mogą również podlegać karom wynikającym z przepisów prawa.
8. Zespół ma prawo podejmować wszelkie decyzje w zakresie publikowanych treści (dotyczy to nazwy Autora Zbiórki /nicku/, opisu Celu Zbiórki oraz załączonych materiałów/zdjęcia, filmy, itd./) w tym odmówić części lub całości publikacji. Decyzja Zespołu jest ostateczna.
9. Opublikowanie Celu na Platformie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie layoutu Platformy przez Autora Zbiórki, oraz wykorzystanie przez Zespół powierzonych przez Autora danych, wizerunku, tekstów i materiałów.
10. Przekazanie Celu do publikacji (kliknięcie pola „Opublikuj”) jest równoznaczne z podpisaniem przez Autora Zbiórki umowy o świadczeniu usług drogą internetową polegającej na udostępnieniu przez Właściciela Platformy przestrzeni w celu przeprowadzenia działań zmierzających do zgromadzenia od Darczyńców środków finansowych pochodzących z darowizn z przeznaczeniem na określony Cel.
11. Moment opublikowania opisu Celu Zbiórki jest równoznaczny z podpisaniem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Właściciela Platformy.
12. Właściciel Platformy ani Zespół nie są stronami umowy darowizny.

V Weryfikacja 
1. Zespół ma prawo zażądać od Autora zbiórki dokumentów potwierdzających jej wiarygodność i odmówić publikacji w przypadku niewywiązania się z tego żądania.
2. Wszystkie osoby, które stwierdziły niezgodność danych Autora Zbiórki z rzeczywistością lub błąd, nadużycie, ewentualnie próbę wyłudzenia środków niezgodnie z określonym Celem czy z naruszeniem przepisów prawa, mają obowiązek zgłosić ten fakt Zespołowi drogą e-mail na adres: info@change4good.pl.
3. Właściciel Platformy ani Zespół nie ponoszą odpowiedzialności za działania podejmowane przez Użytkowników Platformy na rzecz osób trzecich.
4. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za realizację wzajemnych zobowiązań stron (Autorów zbiórki i Darczyńców), w tym za zrealizowanie wyznaczonego celu zbiórki.
5. Weryfikacji podlegają również treści. Wszystkie treści tworzone lub modyfikowane przez Zespół Platformy stanowią jej własność. Kopiowanie i publikowanie tekstów opracowanych przez Zespół dozwolone jest wyłącznie do promowania Celu. Zbiórki, których treści powielane są na innych stronach o podobnym charakterze będą weryfikowane negatywnie.
6. W przypadku negatywnego zweryfikowania Autora Zbiórki lub Celu Zbiórki, nieetycznych działań Autora Zbiórki w obrębie Platformy lub przy promocji Celu, Zespół może odmówić współpracy i/lub w każdym momencie zakończyć Zbiórkę/zerwać umowę o czym powiadomi Autora Zbiórki drogą e-mail na adres podany przy rejestracji. Zgromadzone w międzyczasie środki dotyczące danego Celu zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji Onkologicznej Rakiety.
7. Autorowi Zbiórki przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty wysłania powiadomienia na adres e-mail podany przy rejestracji.

V Przebieg Zbiórki
1. Od momentu opublikowania Celu Darczyńcy uzyskują w obrębie Platformy narzędzie do dokonania przelewu Darowizny na subkonto Autora Zbiórki.
2. Przekazanej darowizny nie można odwołać.
3. Darczyńcy nie mają obowiązku rejestracji. 
4. Właściciel Platformy gromadzi i przetwarza dane Darczyńców na potrzeby realizacji darowizny i kontaktu z Darczyńcami, przy udzieleniu odpowiednich zgód.  Właściel Platformy nie przekazuje danych Darczyńców podmiotom trzecim.
5. Właściciel Platformy ani Zespół nie ponoszą odpowiedzialności za źródło pochodzenia przekazywanych środków.
6. Kwoty Darowizny podlegają rejestracji. Strony Umowy Darowizny (Autor Zbiórki i Darczyńca) mają obowiązek przekazać wszystkie dane niezbędne do dokonania formalności z tym związanych.
7. Darowizny dla osób fizycznych przekraczające łączną kwotę 4 902 zł, otrzymane w ciągu pięciu lat od tej samej osoby podlegają opodatkowaniu. Limit darowizny w obrębie rodziny w I grupie podatkowej (od małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów) - wynosi 9 637 zł; w II grupie podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych) - limit wynosi 7 276 zł; Związane z tym obowiązki względem Urzędu Skarbowego leżą po stronie Autora Zbiórki.
8. Regulamin nie określa maksymalnego okresu trwania Zbiórki. 
9. Autor zbiórki jest zobowiązany do jej aktualizowania co najmniej raz na 3 miesiące. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, zbiórka zostanie zamknięta po 4. miesiącach od ostatniej aktualizacji, a zebrane środki zostaną przekazane na wskazane przez Autora konto.

VI Zakończenie Zbiórki/wypłacenie środków
1. Zbiórka zostaje zakończona automatycznie w terminie do 7 dni od uzyskania określonej Celem kwoty lub po zgłoszeniu przez Autora Zbiórki chęci jej zamknięcia.
2. Zbiórka może być zakończona w każdym momencie na żądanie Autora Zbiórki. 
3. Środki zgromadzone na dany Cel zostaną wypłacone, jeśli ich kwota przekroczy 20 zł. Kwoty do 20 zł zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji Onkologicznej Rakiety. 
4. Zebrane środki mogą być wypłacone w czasie trwania Zbiórki na żądanie Autora Zbiórki.
5. Środki zgromadzone na subkoncie Autora Zbiórki zostaną przekazane przelewem na konto wskazane przy rejestracji w terminie do 14 dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia badź zakończenia Zbiórki.
6. W przypadku ustania zasadności kontynuowania zbiórki zgromadzone środki zostaną przekazane na cele statutowe Właściciela Platformy.

VII. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
1. W celu prawidłowego korzystania z usług dostępnych w Serwisie potrzebne jest:
a) połączenie z internetem;
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci internetowej;
c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
d) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

VIII Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, treści niedozwolone w serwisie
1. Zabronione jest umieszczanie w obrębie Platformy  jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
2. Właściciel Platformy w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w obrębie Platformy treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

IX. Reklamacje
1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy, a także wykonaniem usług przez Właściciela Platformy
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Właściciela Platformy: info@change4good.pl lub w formie pisemnej na adres Właściciela Platformy.
3. Właściciel Platformy udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo, jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym.

X. Polityka prywatności

1. Dane Autorów oraz pozostałych Użytkowników przetwarzane są na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (”RODO”) i zgodnej z nim Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
2. Administratorem danych jest Change4Good Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Alei Rzeczypospolitej 2/U-2, 00-145 Warszawa (Właściciel Platformy).
3. Dane osobowe, które Właściciel serwisu przetwarza to: imiona, nazwiska, e-mail, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu, numer konta bankowego. W przypadku zbiórek na cele zdrowotne przetwarzane są też dane dotyczące stanu zdrowia Autora zbiórki.
4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) aby procedować darowizny finansowe za pośrednictwem serwisu,
b) aby publikować, promować i procedować treść zbiórek;
c) aby dziękować wpłacającym za okazane wsparcie; 
d) aby informować wpłacających o bieżących potrzebach Autorów zbiórek, i zachęcać do włączenia się do tej pomocy;
e) aby móc przechowywać historię wpłat;
f) aby kontaktować się z Autorami i wpłacającymi w preferowany przez nich sposób;
g) aby wypełniać prawne zobowiązania, w tym księgowe i podatkowe.
5. Wszyscy Autorzy i wpłacający mają następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych, na podstawie art. 15 RODO.
b) prawo żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO.
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na podstawie art. 17 RODO.
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
e) prawo do przenoszenia i wglądu do danych, na podstawie art. 20 RODO.
f) prawo wniesienia sprzeciwu, na postawie art. 21 RODO.
g) prawo wycofania zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.
6. Dane Autorów i wpłacających przetwarzane są jedynie na podstawie wyrażonych zgód.

XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w  życie z dniem opublikowania.
2. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
3. Zabrania się zamieszczania w obrębie Platformy treści o charakterze reklamowym. Zapis ten nie dotyczy Właściciela Platformy.
4. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Platformy, a także utraty danych powstałych w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Zespołu zmierzającego do poprawy funkcjonalności Platformy. 
5. Korespondencja prowadzona drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili z adresu podanego przy rejestracji Autora Zbiórki oraz dotycząca adresu info@change4good.pl jest traktowana równoznacznie z oficjalnym pismem pomiędzy stronami.
6. Ewentualne spory wynikające z działań w obrębie Platformy strony konfliktu zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku niemożliwości uzyskania porozumienia spór rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Właściciela Platformy.

Jak działamy?

Prosto, przejrzyście, skutecznie.

Stworzenie Zbiórki

Po otwarciu kreatora (kliknięciu „Załóż Zbiórkę”) masz możliwość łatwego zamieszczenia zdjęcia oraz opisania, na co zbierasz pieniądze. W opisie powinny znaleźć się informacje, które zachęcą potencjalnego darczyńcę do dokonania wpłaty.

Przebieg zbiórki
Od momentu opublikowania Zbiórki wszyscy potencjalni Darczyńcy, którzy odwiedzają naszą stronę, będą mieli możliwość w prosty sposób przelać dla Ciebie darowiznę.
Zamknij Zbiórkę, wypłać środki

Kiedy zbiórka osiągnie wyznaczony przez Ciebie limit, masz jeszcze tydzień na zakończenie procesu. W tym celu zaloguj się na platformie i „odhacz” koniec zbiórki.

Podziękowania/ciąg dalszy historii
Darczyńcom będzie miło, jeśli zechcesz im podziękować. Po zakończonej Zbiórce masz możliwość wyrażenia w kilku słowach swojej wdzięczności.
Wspierają nas

Jesteśmy wdzięczni za pomoc w rozpowszechnianiu informacji o Platformie i o Zbiórkach, a także za wsparcie w pozyskiwaniu darczyńców. Dołącz do tych, którzy nas wspierają.